Yleiset myynti- ja toimitusehdot

1. Sovellettavuus
1.1 Nämä ehdot koskevat kaikkia tarjouksia, kaikkia sopimuksia (jotka koskevat myyntiä / hankintoja ja työn suorittamista, kuten asennusta, huoltoa ja/tai korjaamista/uudelleenvalmistamista) ja ACtronics OY:n toimituksia. ACtronics OY:n, jäljempänä "ACtronics", rekisteröity kotipaikka on numerolla 08173851 - Bornerbroeksestraat 459F, 7609PK Almelo The Netherlands, myös silloin, kun kolmannet osapuolet osallistuvat sen toteuttamiseen.
1.2 Poikkeukset näistä yleisistä ehdoista ovat voimassa vain, jos niistä on nimenomaisesti sovittu kirjallisesti.
1.3 Mitään asiakkaan yleisiä ehtoja ja rajoituksia ei sovelleta, riippumatta siitä, millä nimellä näitä ehtoja ja rajoituksia kutsutaan.
1.4 Jos yksi tai useampi näiden yleisten ehtojen määräyksistä on pätemätön tai mitätöidään, näiden yleisten ehtojen muut määräykset pysyvät kokonaisuudessaan voimassa. ACtronics ja asiakas aloittavat tällöin neuvottelut, joissa sovitaan uusista säännöksistä pätemättömien tai mitätöityjen määräysten korvaamiseksi, ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon alkuperäisen säännöksen tavoite ja tarkoitus.

2. Varaukset
2.1 Yleisissä ehdoissa ’kirjallisesti’ tarkoittaa: kirjeellä, sähköpostilla tai millä tahansa muulla viestintämuodolla, jota voidaan pitää kyseistä viestintää vastaavana ja yleisesti hyväksyttynä muotona.
2.2 Näissä yleisissä ehdoissa ”hyödykkeillä” tarkoitetaan kaikkia ACtronics toimittamia tuotteita, palveluja, huolto- ja uudelleenvalmistustoimintoja, osia ja muita materiaaleja.

3. Tarjoukset / sopimukset
3.1 Mitkään ACtronicsin tarjoukset eivät ole sitovia, ja ACtronics varaa nimenomaisesti oikeuden muuttaa hintoja erityisesti, jos se on tarpeen (lakisääteisten määräysten perusteella).
3.2 Sopimus edellyttää tarjousta (toimeksiannolla) ja sen hyväksymistä. ACtronics on oikeus peruuttaa tarjous heti hyväksynnän saatuaan.
3.3 ACtronics on oikeus kieltäytyä tehtävistä tai suorittaa tehtävät tietyin edellytyksin, ellei nimenomaisesti toisin määrätä.
3.4 Hintatarjoukset, tarjoukset ja/tai alennukset eivät automaattisesti koske tulevia tehtäviä.

4. Hinnat
4.1 Kaikki hintatiedot ovat vain ohjeellisia.
4.2 Tarjottujen tuotteiden ja / tai palveluiden hinnat ilmoitetaan Euro (€), pois lukien ALV, toimituskulut, talletukset ja mahdolliset verot ja / tai muut maksut, ellei toisin mainita tai ole kirjallisesti sovittu.
4.3 Ellei toisin määrätä, kaikki ilmoitetut hinnat perustuvat toimitukseen.
4.4 Hintamuutokset esimerkiksi lainsäädännön, verojen, valmisteveron, tehtaan muutosten seurauksena ja/tai tuontihinnat ja/tai valuuttakurssit voidaan siirtää sovittuun hintaan milloin vain.
4.5 ACtronics on oikeus korottaa sovittua hintaa tai maksua sopimuksen voimassaoloaikana, jos käy ilmi, että sovittu tai odotettu työn / kustannusten määrä ylittyy / on vaarassa ylittyä yli 20 prosentilla. Tämä pätee siinä tapauksessa, että osapuolet eivät ole onnistuneet tekemään oikeita arvioita ilman, että tämä johtuu ACtronics, eikä ACtronics voi kohtuudella vaatia työn suorittamista sovittua maksua vastaan.

5. Maksut
5.1 Elleivät osapuolet ole nimenomaisesti kirjallisesti sopineet toisin, asiakkaan on maksettava sovittu kokonaissumma ilman kuittausta, ennen toimitusta tai toimituksen yhteydessä. Toimitus sisältää työn suorittamisen ja / tai palvelujen tarjoamisen.
5.2 Jos maksua ei suoriteta käteisellä, maksu on joka tapauksessa suoritettava neljäntoista (14) päivän kuluessa laskutuspäivän jälkeen ACtronics määrittelemälle pankkitilille laskussa ilmoitetulla valuutalla ilman alennus- tai kuittausvaatimuksia. Laskun määrää koskevat vastalauseet eivät keskeytä maksuvelvoitetta.
5.3 Jos laskua ei ole maksettu kokonaisuudessaan kohdassa 2 ilmoitettuun määräaikaan mennessä, ACtronics on oikeus periä lakisääteinen kaupallinen korko (artikla 6:199a, Alankomaiden siviililaki), ja asiakas on ACtronics maksukehotuksen saatuaan velvollinen maksamaan velan perinnästä koituneet oikeudenkäyntiin ja tuomioistuimen ulkopuoliseen käsittelyyn liittyvät kulut ja/tai täytäntöönpanotoimiin liittyvät kulut (mukaan lukien mahdollinen konkurssihakemus) summalla, joka on vähintään 500,00 puntaa.
5.4 Jos asiakas laiminlyö maksun, ACtronics on oikeus ilman erillistä laiminlyönti-ilmoitusta tai oikeudellista puuttumista keskeyttää kyseisten sopimusten täytäntöönpano kokonaan tai osittain, kunnes maksu on suoritettu tai asianmukainen vakuus on annettu maksun takaamiseksi, tai irtisanoa asiaankuuluvat sopimukset kokonaan tai osittain, riippumatta siitä, onko niihin yhdistetty korvausvaatimus.
5.5 Selvitystilan, konkurssin, takavarikoinnin tai velallisen maksuajan pidentämisen (moratorion) tapauksessa asiakkaan ACtronics saatavat erääntyvät välittömästi.                                                                                                                                                                                                  5.6 Asiakas voi käyttää suojattuja kassasivujamme maksaakseen luotto- tai pankkikortilla. Summa selvitetään sillä hetkellä, kun asiakas tekee tilauksen ja saa vahvistuksen.

6. Toimitus
6.1 Asiakkaalla on ostovelvollisuus, ellei ACtronics ole mitään kohtuullista etua tältä osin.
6.2 Myydyistä tavaroista aiheutuva riski siirtyy asiakkaalle silloin, kun hyödykkeet ovat valmiita toimitettaviksi tai lähetettäviksi.
6.3 Tuotteiden kuljetus asiakkaalta ja asiakkaalle tapahtuu täysin asiakkaan kustannuksella ja riskillä.
6.4 ACtronics määrittelee toimituspäivät neuvotellen, ja ne ovat parhaita arvioita. Kellonaikaa ei koskaan pidetä oleellisena toimituspäivien suhteen. Toimitusaika alkaa, kun tilaus on vahvistettu suullisesti ja/tai kirjallisesti.
6.5 Jos ACtronics osoittautuu mahdottomaksi toimittaa myytyjä hyödykkeitä asiakkaalle ja/tai toteuttaa sopimukseen liittyviä toimia, ACtronics pidättää oikeuden säilyttää asiakkaan kustannuksella hyödykkeet, jotka on toimitettava ja/tai jotka on hankittu hyödykkeiden toteuttamiseksi.
6.6 Jos sen jälkeen, kun ACtronics on toimittanut hyödykkeet ja/tai sopimuksen mukainen työ on toteutettu ja asiakas on saanut siitä ilmoituksen, kyseisiä hyödykkeitä (jotka on tarjottu uudelleenvalmistettavaksi tai korjattavaksi) ei ole noudettu seitsemän (7) päivän kuluessa jälkimmäisen päivämäärän jälkeen, ACtronics on oikeus periä varastointimaksuja ACtronics oman tai paikallisesti sovellettavan maksun mukaisesti. Kolmekymmentä (30) päivää tämän määräajan päättymisen jälkeen ACtronics on oikeus toimittaa tavarat kolmannelle osapuolelle tai tuhota ne. Edellä mainittu ei rajoita asiakkaan velvollisuutta maksaa sovittu hinta.
6.7 Viivästyneen toimituksen yhteydessä ACtronics ei ole vastuussa vahingoista, joita asiakkaalle on aiheutunut myöhästyneen toimituksen vuoksi, ellei asiakas ole ilmoittanut ACtronics nicsille kirjallisesti laiminlyönnistä, missä tapauksessa asiakkaan on annettava ACtronicsille vähintään kymmenen (10) työpäivän määräaika velvoitteen täyttämiseen.
6.8 Jos toimitus katoaa tai epäonnistuu, ACtronics on velvollinen korvaamaan asiakkaalle enintään toimitukseen liittyvän ACtronics alkuperäisen laskun määrän.
6.9 Korvatut materiaalit tai hyödykkeet annetaan asiakkaan saataville vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu kirjallisesti uudelleenvalmistus- tai korjaustoimeksiannossa. Muussa tapauksessa näistä hyödykkeistä / materiaaleista tulee ACtronics omaisuutta ilman, että asiakas voi vaatia korvausta tältä osin.

7. Palautettavat osat
7.1 ACtronics toimittaa kaikki (korvaavat) varastotuotteet vaihtoon vakiona, ellei toisin ole sovittu.
7.2 Vaihto-osia myydään vain vanhan tuotteen palauttamisen perusteella. Vanhan tuotteen on oltava samaa merkkiä, rakennetyyppiä ja koostumusta, eikä se saa olla rikkoutunut, repeytynyt, hitsattu tai muuten vahingoittunut tai puutteellinen. Keskeiset osat on voitava tarkastaa normaalilla tavalla. Jos toimitetut hyödykkeet eivät riitä, korkeammat kustannukset veloitetaan asiakkaalta ja selvitetään takautuvasti.
7.3 Laskussa veloitetaan kutakin vaihdettavaa tuotetta kohden takuumaksu. Tämä takuumaksu palautetaan asiakkaan tilille, jos vaihtotuote vastaanotetaan neljän (4) viikon kuluessa kokonaisuudessaan, ja sen mukana toimitetaan alkuperäinen lasku ja palautuslomake.
7.4 Jos ACtronics ei ole saanut palautustuotetta neljän (4) viikon kuluttua tämän asiakirjan kappaleen 2 vaatimusten mukaisesti, ACtronics ei ole enää velvollinen palauttamaan takuumaksua asiakkaalle.
7.5 Kaikki osat on palautettava äskettäin vastaanotetun osan alkuperäisessä pakkauksessa, ja niiden mukana on lähetettävä ACtronics palautuslomake. Kun vanha osa on vaihdettu, takuumaksu maksetaan neljäntoista (14) päivän kuluessa.
7.6 ACtronicsin asiakkaalle myymät vaihtotuotteet pakataan standardoidulla tavalla. Tarvittaessa käytetään pakkausta, josta maksetaan takuumaksu. Tällainen pakkaus on aina saatavana asiakkaalle lainaksi. Pakkaus on edelleen ACtronics omaisuutta. Asiakkaan on palautettava pakkaus ACtronics hyvässä kunnossa ja kokonaisuudessaan.
7.7 Jos asiakas ei ole palauttanut pakkausmateriaalia neljän (4) viikon kuluessa vaihtotuotteen ostamisen jälkeen, ACtronics ei ole enää velvollinen palauttamaan pakkauksesta perittyä takuumaksua. Tämä ei vaikuta asiakkaan velvollisuuteen palauttaa pakkaus.

8. Takuu
8.1 ACtronics antaa 2 vuoden takuun kaikille suoritetuille uudelleenvalmistuksille, ellei toisin ole sovittu ennen myyntiä. ACtronics antaa yhden vuoden takuun kaikille uudelleenvalmistetuille ilmamittareille. Alkuperäinen ostolasku toimii todisteena tältä osin. Takuu ei kata asennus- ja purkukustannuksia.
8.2 Takuuseen liittyviä korvausvaatimuksia voidaan esittää vain, jos sovittu hinta on maksettu kokonaan.
8.3 Asiakkaan on toimituksen yhteydessä tarkastettava, vastaavatko hyödykkeet sopimusta. Jos näin ei ole, ACtronics on toimitettava perusteltu ilmoitus asiasta kirjallisessa muodossa mahdollisimman pian ja joka tapauksessa seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta, tai sen jälkeen, kun kyseinen määritys on kohtuudella ollut mahdollista. Tällaisen ilmoituksen puuttuessa hyödykkeiden katsotaan vastaavan sopimusta ja toiminnan katsotaan toteutuneen sopimuksen mukaisesti.
8.4 Tämän julkaisun kohdassa 3 kuvatun kaltainen ilmoitus ei keskeytä asiakkaan maksuvelvollisuutta.
8.5 Asiakkaan on annettava ACtronics tutkia valitus ja toimitettava ACtronics kaikki siihen olennaisesti liittyvät tiedot. Jos tavaroiden palautus on tarpeen tältä osin, tällainen tapahtuu asiakkaan kustannuksella, ellei valitus myöhemmin osoittaudu päteväksi. Kuljetukseen liittyvä riski on aina asiakkaalla.
8.6 Jotta takuuvaatimus voidaan esittää, takuusinettien on oltava ehjät. Jos yksi tai useampi takuusinetti on rikkoutunut, oikeus vaatia takuun mukaisia korvauksia raukeaa.
8.7 Takuun alaiset tuotteet on toimitettava asianmukaisesti pakattuna, vähintään suojattuna pakkauslaatikoon.  Jos tuotteen asianmukainen suojaus laiminlyödään, takuuvaatimus raukeaa.
8.8 Jos on osoitettu, että tuotteet eivät vastaa sopimusta, ACtronics on mahdollisuus korvata asiaankuuluvat tuotteet, jotka on palautettava, uusilla tuotteilla, tai korvata niiden laskutusarvo, missä tapauksessa asiakkaan on annettava ACtronics vähintään kymmenen (10) työpäivä aikaa kyseisten velvoitteidensuorittamiseen.
8.9 ACtronics suorittaa korjauksen, oikaisun, korvaamisen ja prosessin toistamisen aiheuttamat kustannukset enintään summalla, joka vastaa ACtronics koko takuuaikana laskuttamaa määrää.
8.10 Takuun mukaiset saatavat raukeavat, jos kolmannet osapuolet ovat suorittaneet ilman ACtronics etukäteen annettua ilmoitusta tai ACtronics hyväksymättä toimia, jotka liittyvät ACtronics toimintoihin suhteessa tämän takuun puitteissa tehtyyn vaatimukseen.
8.11 Takuu kattaa uusien hyödykkeiden toimituksen uudelleenvalmistuksen yhteydessä siltä osin, kuin valmistaja on takuun antanut. Tämä takuu ei siis koske uudelleenvalmistettujen hyödykkeiden uudelleenvalmistamista. Osilla, jotka ACtronics hankkii kolmansilta osapuolilta, tai toiminnoilla, joita kolmannet osapuolet suorittavat ACtronics ohjeiden mukaan, ei ole mitään muuta takuuta kuin se, jonka mainittu kolmas osapuoli on antanut ACtronics.
8.12 Takuu annetaan vain asiakkaalle, joten se nimenomaisesti ei koske hyödykkeen seuraavia laillisia omistajia. Alkuperäistä takuuaikaa ei jatketa, jos takuun alaiset hyödykkeet vaihdetaan toisiin.
8.13 Takuu ei kata kolmansien osapuolten tai minkä tahansa muidenkaan tahojen henkilö- ja omaisuusvahinkoja, jotka ovat seurausta hyödykkeiden tai niiden osien rikkoutumisesta, eikä se velvoita korvaamaan lisäkustannuksia, joita asiakkaalle voi syntyä tämän seurauksena.

9. Omistuksen säilyttäminen
9.1 Kaikki myydyt ja toimitetut tavarat (mukaan lukien osat ja materiaalit, joita käytetään asiakkaan puolesta) pysyvät ACtronics omaisuutena niin kauan kuin asiakas ei ole maksanut ostosopimuksen alaisia velkojaan kokonaisuudessaan. Täten omistusoikeus säilyy ACtronics, kunnes asiakas on maksanut kaikki ACtronics saatavat, mukaan lukien sovittu hinta sekä mahdolliset korvaukset, korko- ja velkakustannukset. Jos myynnin yhteydessä ACtronics on tehnyt asiakkaan puolesta työtä, joka maksetaan asiakkaalle, omistusoikeus säilyy ACtronics, kunnes asiakas on maksanut siihen liittyvän vaatimuksen kokonaisuudessaan.
9.2 Asiakkaalla ei ole oikeutta pantata tavaroita, joihin omistusoikeus säilyy, eikä rasittaa sitä millään muulla tavalla. Tällaisten hyödykkeiden panttaaminen katsotaan osoitukseksi siitä, että asiakas on maksukyvytön.
9.3 Jos kolmannet osapuolet liittävät ACtronics omistuksessa olevia toimitettuja hyödykkeitä, tai haluavat myöntää niihin liittyviä oikeuksia, taikka toteuttavat niihin liittyviä oikeuksia, asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa asiasta niin pian kuin voidaan kohtuudella odottaa.
9.4 Jos ACtronics haluaa käyttää tässä julkaisussa määriteltyjä omistusoikeuksia, asiakas antaa täten ehdoitta ja peruuttamattomasti ACtronics tai ACtronics nimeämille kolmansille osapuolille oikeuden saapua kaikkiin paikkoihin, joissa ACtronics hyödykkeet sijaitsevat, ja ottaa mainitut hyödykkeet haltuunsa.
9.5 Korjaus- tai kunnostustoimien yhteydessä ACtronics voi käyttää oikeuttaan pidättää hyödykkeet, jos ja niin kauan kuin:
- asiakas ei maksa hyödykkeisiin liittyvien toimintojen kustannuksia tai ei maksa näitä kustannuksia täysimääräisenä
- asiakas ei maksa ACtronics aikaisempien toimintojen kustannuksia, jotka liittyvät samoihin hyödykkeisiin, tai ei maksa mainittuja kustannuksia täysimääräisenä
- asiakas ei maksa muita ACtronics kanssa tehtyihin sopimuksiin liittyviä korvausvaatimuksia (mukaan lukien korvaus tappioista, koroista ja kuluista) tai ei maksa kyseisiä kustannuksia täysimääräisenä.

10. Vastuu

10.1 ACtronics ei ota vastuuta ACtronics, sen henkilökunnan jäsenten ja sen valtuuttamien kolmansien osapuolten työpäivän aikana tai sen ulkopuolella tekemistä toimista tai toimien tekemättömyydestä, ellei kyseessä ole tahallinen, tarkoituksellinen väärinkäytös tai törkeä huolimattomuus.
10.2 Jollei laissa toisin säädetä, tappioista, jotka johtuvat ACtronics toimituksistatai liittyvät ACtronics toimituksiin ja joista ACtronics voidaan katsoa olevan laillisesti korvausvelvollinen, ACtronics korvausvelvollisuus ei saa ylittää laskun määrää.
10.3 Jollei laissa toisin säädetä, menetykset eivät oikeuta korvauksiin, jos ne koostuvat menetetystä tuotosta tai pienemmästä voitosta ja muista epäsuorista menetyksistä tai seurannaismenetyksistä, kuten kaupallisista vahingoista, korvauskuljetuksista aiheutuneista lisäkuluista tai mistä tahansa korvauksesta tai sakosta, jonka asiakas on velkaa kolmansille osapuolille.
10.4 Korvausvaatimuksen esittäneen tahon on tehtävä yhteistyötä ACtronics toivomalla tavalla, kun tutkitaan kyseiseen korvausvaatimukseen liittyvien menetysten syytä, luonnetta ja laajuutta. Yhteistyön laiminlyömisestä seuraa korvausvaatimuksen mitätöityminen.
10.5 Sopimuspuolen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla menetykset pyritään estämään ja rajoittamaan.
10.6 Sopimuspuolen on ilmoitettava kärsimästään menetyksestä kirjallisesti ja perusteltava kärsitty menetys ACtronics viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun on perehtynyt tai olisi voinut perehtyä kyseiseen menetykseen.
10.7 ACtronics ei ole vastuussa eikä asiakas voi esittää mihinkään mahdollisesti voimassa olevaan takuuseen liittyvää minkäänlaista korvausvaatimusta, jos menetys johtuu jostain seuraavista:
a. ammattitaidoton käyttö ja/tai käyttötarkoituksen vastainen käyttö ja/tai ACtronics tai ACtronics valtuuttaman tahon antamien hyödykkeitä koskevien ohjeiden, neuvojen ja käyttöohjeiden vastainen käyttö
b. hyödykkeiden asiantuntematon varastointi tai kunnossapito
c. virheet tai puutteet tiedoissa, joita asiakas tai asiakkaan valtuuttama taho on toimittanut ACtronics
d. virheet tai puutteet ohjeissa, joita asiakas tai asiakkaan valtuuttama taho on toimittanut ACtronics
e. asiakkaan tekemä ratkaisu, joka poikkeaa ACtronics neuvoista ja/tai yleisestä käytännöstä
f. asiakas tai asiakkaan valtuuttama taho on korjannut, työstänyt tai prosessoinut hyödykkeitä ilman ACtronics nimenomaista etukäteen antamaa suostumusta.
10.8 Edellisessä kappaleessa luetelluissa tapauksissa asiakas on kokonaan vastuussa kaikista kyseisistä syistä johtuneista vahingoista ja velvollinen suojaamaan nimenomaisesti ACtronics kaikilta kolmansien osapuolten korvausvaatimuksilta.
10.9 Asiakkaan on käytettävä toimitettua tuotetta sen luonteen ja käyttötarkoituksen mukaisesti ja kaikkien lakisääteisten käyttöohjeiden sekä ACtronics antamien käyttömääräysten, neuvojen ja ohjeiden mukaisesti. Vain ammattitaitoiset, pätevät henkilöt saavat koota ja purkaa hyödykkeitä.
10.10 Jos asiakas ei käytä toimitettua tuotetta kappaleessa 9 kuvattujen vaatimusten mukaisesti ja asiakas esittää ACtronics korvausvaatimuksia toimitetun tuotteen käytön yhteydessä syntyneistä vahingoista, asiakkaan on todistettava, että kyseinen menetys johtuu ACtronics toimittaman tuotteen viallisuudesta eikä tuotteen käytöstä, kuten tämän asiakirjan kohdassa 10.9 kuvaillaan.

11. Ylivoimainen este
11.1 Jos ACtronics laiminlyö kokonaan tai osittain sopimusvelvoitteitaan asiakkaalle, tällaista laiminlyöntiä ei voida käyttää ACtronics vastaan, jos kyseinen laiminlyönti johtuu olosuhteista, joihin ACtronics ei voi vaikuttaa ja jotka tekevät sopimuksen mukaisen toiminnan ACtronics vaikeaksi tai mahdottomaksi, riippumatta siitä, ovatko kyseiset olosuhteet ennakoitavissa. Tällaisia olosuhteita ovat esimerkiksi seuraavat:
- ACtronics hyödykkeitä toimittavan tahon/kuljettajan aiheuttama laiminlyönti
- sota, mellakka tai vastaavat tilanteet
- sabotaasi, boikotti, lakko tai miehitys
- konevauriot
- varkaus varastohuoneista
- liiketoiminnan häiriöt
- hallituksen toimenpiteet
- huono sää
- salamanisku
- tulipalo
11.2 Jos tämän sopimuksen kohdassa 11.1 tarkoitettu tilanne ilmenee ja jollei laissa toisin säädetä, ACtronics ei ole velvollinen korvaamaan kyseisissä olosuhteissa aiheutuneita vahinkoja asiakkaalle ja ACtronics voi omalla päätöksellään keskeyttää velvoitteidensa täyttämisen tai irtisanoa sopimuksen ilman oikeudellista väliintuloa kokonaan tai osittain sitoutumatta maksamaan mitään korvausta.

12. Henkilötiedot
12.1 Asiakkaan ACtronics luovuttamia henkilötietoja voidaan käsitellä Alankomaiden tietosuojalain (Wet Bescherming Persoonsgegevens; WBP) mukaisesti. Tämän lain mukaisen henkilötietojen käsittelyn pohjalta ACtronics voi: toteuttaa sopimuksen, suorittaa takuuvelvoitteet asiakkaalle, tarjota optimaalisia palveluita, toimittaa asiakkaalle tuotetiedot ajoissa ja esittää räätälöityjä tarjouksia.
12.2 Lisäksi henkilötietoja voidaan asettaa kolmansien osapuolten saataville esim. Ajoneuvoja koskevaa suoramainontaa varten. ACtronics kunnioittaa kaikkia asiakkaan vastalauseita, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä suoramainontaa varten ja kuuluvat edellä mainitun WBP-tietosuojalain piiriin.

13. Muut asiat
13.1 ACtronics ei voi koskaan antaa 100-prosenttisesti varmaa diagnoosia jonkin tuotteen korjaukseen tai uudelleenvalmistukseen liittyvissä toiminnoissa ilmenevistä ongelmista. Kaikki ongelmat eivät toistu sinä aikana, kun ACtronics tutkii ongelmaa, eikä kaikkia ulkoisia vaikutteita, kuten tärinää ja sääolosuhteita, voi simuloida.
13.2 Jos tuotetta tarjotaan uudelleenvalmistettavaksi/korjattavaksi ja laajan diagnoosin jälkeen ei havaita virhettä tai vikaa, ACtronics veloittaa asiakkaalta 50,00 puntaa testauksesta ja hallintokuluista. Myöskään tässä tapauksessa ei ole mahdollista antaa 100 %:n varmaa määritystä (katso kohta 13.1).
13.3 Jos tuotetta tarjotaan uudelleenvalmistettavaksi/korjattavaksi eikä se kuulu ACtronics tuotevalikoimaan, ja ellei asiasta ole nimenomaisesti sovittu kirjallisesti etukäteen, tuote palautetaan ilman lisädiagnoosia ja testausta, ja lähettäjältä veloitetaan 25,00 punnan käsittelymaksu.

14. Peruutukset
14.1 Asiakas voi peruuttaa toimeksiannon vain, jos ACtronics suostuu siihen.
14.2 Peruutuksen yhteydessä lähetyskulut ovat asiakkaan kustannuksella, samoin kuin hallintokulut, jotka ovat 10% hankintasummasta ja vähintään 30,00 puntaa.

15. Todistusvoimainen kieli
Siinäkin tapauksessa, että nämä yleiset myynti- ja toimitusehdot on esitetty muulla kielellä kuin englanniksi, englanninkielinen versio pätee, jos jokin näiden ehtojen ja rajoitusten kohta aiheuttaa epätietoisuutta.

16. Lain ja oikeuspaikan valinta
16.1 Siltä osin kuin asia ei ole ristiriidassa eurooppalaisten ja kansainvälisten lakien kanssa tai niiden vastainen, kaikki tähän sopimukseen liittyvät asiat sekä ACtronics ja asiakkaan väliset ristiriidat sovitaan Suomi lakien mukaisesti, ellei ACtronics nimenomaisesti ilmoita haluavansa toimia asiakkaan asuinmaan lakien mukaisesti.
16.2 Tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehdyn Wienin yleissopimuksen soveltaminen on nimenomaisesti suljettu pois, sikäli kuin mikään laki tai sopimusteksti ei sulje pois tämän lain valintaa.
16.3 ACtronics sijaintimaan tuomioistuimella on yksinomainen toimivalta.

1. Sovellettavuus
1.1 Nämä ehdot koskevat kaikkia tarjouksia, kaikkia sopimuksia (jotka koskevat myyntiä / hankintoja ja työn suorittamista, kuten asennusta, huoltoa ja/tai korjaamista/uudelleenvalmistamista) ja ACtronics OY:n toimituksia. ACtronics OY:n, jäljempänä "ACtronics", rekisteröity kotipaikka on numerolla 08173851 - Bornerbroeksestraat 459F, 7609PK Almelo The Netherlands, myös silloin, kun kolmannet osapuolet osallistuvat sen toteuttamiseen.
1.2 Poikkeukset näistä yleisistä ehdoista ovat voimassa vain, jos niistä on nimenomaisesti sovittu kirjallisesti.
1.3 Mitään asiakkaan yleisiä ehtoja ja rajoituksia ei sovelleta, riippumatta siitä, millä nimellä näitä ehtoja ja rajoituksia kutsutaan.
1.4 Jos yksi tai useampi näiden yleisten ehtojen määräyksistä on pätemätön tai mitätöidään, näiden yleisten ehtojen muut määräykset pysyvät kokonaisuudessaan voimassa. ACtronics ja asiakas aloittavat tällöin neuvottelut, joissa sovitaan uusista säännöksistä pätemättömien tai mitätöityjen määräysten korvaamiseksi, ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon alkuperäisen säännöksen tavoite ja tarkoitus.

2. Varaukset
2.1 Yleisissä ehdoissa ’kirjallisesti’ tarkoittaa: kirjeellä, sähköpostilla tai millä tahansa muulla viestintämuodolla, jota voidaan pitää kyseistä viestintää vastaavana ja yleisesti hyväksyttynä muotona.
2.2 Näissä yleisissä ehdoissa ”hyödykkeillä” tarkoitetaan kaikkia ACtronics toimittamia tuotteita, palveluja, huolto- ja uudelleenvalmistustoimintoja, osia ja muita materiaaleja.

3. Tarjoukset / sopimukset
3.1 Mitkään ACtronicsin tarjoukset eivät ole sitovia, ja ACtronics varaa nimenomaisesti oikeuden muuttaa hintoja erityisesti, jos se on tarpeen (lakisääteisten määräysten perusteella).
3.2 Sopimus edellyttää tarjousta (toimeksiannolla) ja sen hyväksymistä. ACtronics on oikeus peruuttaa tarjous heti hyväksynnän saatuaan.
3.3 ACtronics on oikeus kieltäytyä tehtävistä tai suorittaa tehtävät tietyin edellytyksin, ellei nimenomaisesti toisin määrätä.
3.4 Hintatarjoukset, tarjoukset ja/tai alennukset eivät automaattisesti koske tulevia tehtäviä.

4. Hinnat
4.1 Kaikki hintatiedot ovat vain ohjeellisia.
4.2 Tarjottujen tuotteiden ja / tai palveluiden hinnat ilmoitetaan Euro (€), pois lukien ALV, toimituskulut, talletukset ja mahdolliset verot ja / tai muut maksut, ellei toisin mainita tai ole kirjallisesti sovittu.
4.3 Ellei toisin määrätä, kaikki ilmoitetut hinnat perustuvat toimitukseen.
4.4 Hintamuutokset esimerkiksi lainsäädännön, verojen, valmisteveron, tehtaan muutosten seurauksena ja/tai tuontihinnat ja/tai valuuttakurssit voidaan siirtää sovittuun hintaan milloin vain.
4.5 ACtronics on oikeus korottaa sovittua hintaa tai maksua sopimuksen voimassaoloaikana, jos käy ilmi, että sovittu tai odotettu työn / kustannusten määrä ylittyy / on vaarassa ylittyä yli 20 prosentilla. Tämä pätee siinä tapauksessa, että osapuolet eivät ole onnistuneet tekemään oikeita arvioita ilman, että tämä johtuu ACtronics, eikä ACtronics voi kohtuudella vaatia työn suorittamista sovittua maksua vastaan.

5. Maksut
5.1 Elleivät osapuolet ole nimenomaisesti kirjallisesti sopineet toisin, asiakkaan on maksettava sovittu kokonaissumma ilman kuittausta, ennen toimitusta tai toimituksen yhteydessä. Toimitus sisältää työn suorittamisen ja / tai palvelujen tarjoamisen.
5.2 Jos maksua ei suoriteta käteisellä, maksu on joka tapauksessa suoritettava neljäntoista (14) päivän kuluessa laskutuspäivän jälkeen ACtronics määrittelemälle pankkitilille laskussa ilmoitetulla valuutalla ilman alennus- tai kuittausvaatimuksia. Laskun määrää koskevat vastalauseet eivät keskeytä maksuvelvoitetta.
5.3 Jos laskua ei ole maksettu kokonaisuudessaan kohdassa 2 ilmoitettuun määräaikaan mennessä, ACtronics on oikeus periä lakisääteinen kaupallinen korko (artikla 6:199a, Alankomaiden siviililaki), ja asiakas on ACtronics maksukehotuksen saatuaan velvollinen maksamaan velan perinnästä koituneet oikeudenkäyntiin ja tuomioistuimen ulkopuoliseen käsittelyyn liittyvät kulut ja/tai täytäntöönpanotoimiin liittyvät kulut (mukaan lukien mahdollinen konkurssihakemus) summalla, joka on vähintään 500,00 puntaa.
5.4 Jos asiakas laiminlyö maksun, ACtronics on oikeus ilman erillistä laiminlyönti-ilmoitusta tai oikeudellista puuttumista keskeyttää kyseisten sopimusten täytäntöönpano kokonaan tai osittain, kunnes maksu on suoritettu tai asianmukainen vakuus on annettu maksun takaamiseksi, tai irtisanoa asiaankuuluvat sopimukset kokonaan tai osittain, riippumatta siitä, onko niihin yhdistetty korvausvaatimus.
5.5 Selvitystilan, konkurssin, takavarikoinnin tai velallisen maksuajan pidentämisen (moratorion) tapauksessa asiakkaan ACtronics saatavat erääntyvät välittömästi.                                                                                                                                                                                                  5.6 Asiakas voi käyttää suojattuja kassasivujamme maksaakseen luotto- tai pankkikortilla. Summa selvitetään sillä hetkellä, kun asiakas tekee tilauksen ja saa vahvistuksen.

6. Toimitus
6.1 Asiakkaalla on ostovelvollisuus, ellei ACtronics ole mitään kohtuullista etua tältä osin.
6.2 Myydyistä tavaroista aiheutuva riski siirtyy asiakkaalle silloin, kun hyödykkeet ovat valmiita toimitettaviksi tai lähetettäviksi.
6.3 Tuotteiden kuljetus asiakkaalta ja asiakkaalle tapahtuu täysin asiakkaan kustannuksella ja riskillä.
6.4 ACtronics määrittelee toimituspäivät neuvotellen, ja ne ovat parhaita arvioita. Kellonaikaa ei koskaan pidetä oleellisena toimituspäivien suhteen. Toimitusaika alkaa, kun tilaus on vahvistettu suullisesti ja/tai kirjallisesti.
6.5 Jos ACtronics osoittautuu mahdottomaksi toimittaa myytyjä hyödykkeitä asiakkaalle ja/tai toteuttaa sopimukseen liittyviä toimia, ACtronics pidättää oikeuden säilyttää asiakkaan kustannuksella hyödykkeet, jotka on toimitettava ja/tai jotka on hankittu hyödykkeiden toteuttamiseksi.
6.6 Jos sen jälkeen, kun ACtronics on toimittanut hyödykkeet ja/tai sopimuksen mukainen työ on toteutettu ja asiakas on saanut siitä ilmoituksen, kyseisiä hyödykkeitä (jotka on tarjottu uudelleenvalmistettavaksi tai korjattavaksi) ei ole noudettu seitsemän (7) päivän kuluessa jälkimmäisen päivämäärän jälkeen, ACtronics on oikeus periä varastointimaksuja ACtronics oman tai paikallisesti sovellettavan maksun mukaisesti. Kolmekymmentä (30) päivää tämän määräajan päättymisen jälkeen ACtronics on oikeus toimittaa tavarat kolmannelle osapuolelle tai tuhota ne. Edellä mainittu ei rajoita asiakkaan velvollisuutta maksaa sovittu hinta.
6.7 Viivästyneen toimituksen yhteydessä ACtronics ei ole vastuussa vahingoista, joita asiakkaalle on aiheutunut myöhästyneen toimituksen vuoksi, ellei asiakas ole ilmoittanut ACtronics nicsille kirjallisesti laiminlyönnistä, missä tapauksessa asiakkaan on annettava ACtronicsille vähintään kymmenen (10) työpäivän määräaika velvoitteen täyttämiseen.
6.8 Jos toimitus katoaa tai epäonnistuu, ACtronics on velvollinen korvaamaan asiakkaalle enintään toimitukseen liittyvän ACtronics alkuperäisen laskun määrän.
6.9 Korvatut materiaalit tai hyödykkeet annetaan asiakkaan saataville vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu kirjallisesti uudelleenvalmistus- tai korjaustoimeksiannossa. Muussa tapauksessa näistä hyödykkeistä / materiaaleista tulee ACtronics omaisuutta ilman, että asiakas voi vaatia korvausta tältä osin.

7. Palautettavat osat
7.1 ACtronics toimittaa kaikki (korvaavat) varastotuotteet vaihtoon vakiona, ellei toisin ole sovittu.
7.2 Vaihto-osia myydään vain vanhan tuotteen palauttamisen perusteella. Vanhan tuotteen on oltava samaa merkkiä, rakennetyyppiä ja koostumusta, eikä se saa olla rikkoutunut, repeytynyt, hitsattu tai muuten vahingoittunut tai puutteellinen. Keskeiset osat on voitava tarkastaa normaalilla tavalla. Jos toimitetut hyödykkeet eivät riitä, korkeammat kustannukset veloitetaan asiakkaalta ja selvitetään takautuvasti.
7.3 Laskussa veloitetaan kutakin vaihdettavaa tuotetta kohden takuumaksu. Tämä takuumaksu palautetaan asiakkaan tilille, jos vaihtotuote vastaanotetaan neljän (4) viikon kuluessa kokonaisuudessaan, ja sen mukana toimitetaan alkuperäinen lasku ja palautuslomake.
7.4 Jos ACtronics ei ole saanut palautustuotetta neljän (4) viikon kuluttua tämän asiakirjan kappaleen 2 vaatimusten mukaisesti, ACtronics ei ole enää velvollinen palauttamaan takuumaksua asiakkaalle.
7.5 Kaikki osat on palautettava äskettäin vastaanotetun osan alkuperäisessä pakkauksessa, ja niiden mukana on lähetettävä ACtronics palautuslomake. Kun vanha osa on vaihdettu, takuumaksu maksetaan neljäntoista (14) päivän kuluessa.
7.6 ACtronicsin asiakkaalle myymät vaihtotuotteet pakataan standardoidulla tavalla. Tarvittaessa käytetään pakkausta, josta maksetaan takuumaksu. Tällainen pakkaus on aina saatavana asiakkaalle lainaksi. Pakkaus on edelleen ACtronics omaisuutta. Asiakkaan on palautettava pakkaus ACtronics hyvässä kunnossa ja kokonaisuudessaan.
7.7 Jos asiakas ei ole palauttanut pakkausmateriaalia neljän (4) viikon kuluessa vaihtotuotteen ostamisen jälkeen, ACtronics ei ole enää velvollinen palauttamaan pakkauksesta perittyä takuumaksua. Tämä ei vaikuta asiakkaan velvollisuuteen palauttaa pakkaus.

8. Takuu
8.1 ACtronics antaa 2 vuoden takuun kaikille suoritetuille uudelleenvalmistuksille, ellei toisin ole sovittu ennen myyntiä. ACtronics antaa yhden vuoden takuun kaikille uudelleenvalmistetuille ilmamittareille. Alkuperäinen ostolasku toimii todisteena tältä osin. Takuu ei kata asennus- ja purkukustannuksia.
8.2 Takuuseen liittyviä korvausvaatimuksia voidaan esittää vain, jos sovittu hinta on maksettu kokonaan.
8.3 Asiakkaan on toimituksen yhteydessä tarkastettava, vastaavatko hyödykkeet sopimusta. Jos näin ei ole, ACtronics on toimitettava perusteltu ilmoitus asiasta kirjallisessa muodossa mahdollisimman pian ja joka tapauksessa seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta, tai sen jälkeen, kun kyseinen määritys on kohtuudella ollut mahdollista. Tällaisen ilmoituksen puuttuessa hyödykkeiden katsotaan vastaavan sopimusta ja toiminnan katsotaan toteutuneen sopimuksen mukaisesti.
8.4 Tämän julkaisun kohdassa 3 kuvatun kaltainen ilmoitus ei keskeytä asiakkaan maksuvelvollisuutta.
8.5 Asiakkaan on annettava ACtronics tutkia valitus ja toimitettava ACtronics kaikki siihen olennaisesti liittyvät tiedot. Jos tavaroiden palautus on tarpeen tältä osin, tällainen tapahtuu asiakkaan kustannuksella, ellei valitus myöhemmin osoittaudu päteväksi. Kuljetukseen liittyvä riski on aina asiakkaalla.
8.6 Jotta takuuvaatimus voidaan esittää, takuusinettien on oltava ehjät. Jos yksi tai useampi takuusinetti on rikkoutunut, oikeus vaatia takuun mukaisia korvauksia raukeaa.
8.7 Takuun alaiset tuotteet on toimitettava asianmukaisesti pakattuna, vähintään suojattuna pakkauslaatikoon.  Jos tuotteen asianmukainen suojaus laiminlyödään, takuuvaatimus raukeaa.
8.8 Jos on osoitettu, että tuotteet eivät vastaa sopimusta, ACtronics on mahdollisuus korvata asiaankuuluvat tuotteet, jotka on palautettava, uusilla tuotteilla, tai korvata niiden laskutusarvo, missä tapauksessa asiakkaan on annettava ACtronics vähintään kymmenen (10) työpäivä aikaa kyseisten velvoitteidensuorittamiseen.
8.9 ACtronics suorittaa korjauksen, oikaisun, korvaamisen ja prosessin toistamisen aiheuttamat kustannukset enintään summalla, joka vastaa ACtronics koko takuuaikana laskuttamaa määrää.
8.10 Takuun mukaiset saatavat raukeavat, jos kolmannet osapuolet ovat suorittaneet ilman ACtronics etukäteen annettua ilmoitusta tai ACtronics hyväksymättä toimia, jotka liittyvät ACtronics toimintoihin suhteessa tämän takuun puitteissa tehtyyn vaatimukseen.
8.11 Takuu kattaa uusien hyödykkeiden toimituksen uudelleenvalmistuksen yhteydessä siltä osin, kuin valmistaja on takuun antanut. Tämä takuu ei siis koske uudelleenvalmistettujen hyödykkeiden uudelleenvalmistamista. Osilla, jotka ACtronics hankkii kolmansilta osapuolilta, tai toiminnoilla, joita kolmannet osapuolet suorittavat ACtronics ohjeiden mukaan, ei ole mitään muuta takuuta kuin se, jonka mainittu kolmas osapuoli on antanut ACtronics.
8.12 Takuu annetaan vain asiakkaalle, joten se nimenomaisesti ei koske hyödykkeen seuraavia laillisia omistajia. Alkuperäistä takuuaikaa ei jatketa, jos takuun alaiset hyödykkeet vaihdetaan toisiin.
8.13 Takuu ei kata kolmansien osapuolten tai minkä tahansa muidenkaan tahojen henkilö- ja omaisuusvahinkoja, jotka ovat seurausta hyödykkeiden tai niiden osien rikkoutumisesta, eikä se velvoita korvaamaan lisäkustannuksia, joita asiakkaalle voi syntyä tämän seurauksena.

9. Omistuksen säilyttäminen
9.1 Kaikki myydyt ja toimitetut tavarat (mukaan lukien osat ja materiaalit, joita käytetään asiakkaan puolesta) pysyvät ACtronics omaisuutena niin kauan kuin asiakas ei ole maksanut ostosopimuksen alaisia velkojaan kokonaisuudessaan. Täten omistusoikeus säilyy ACtronics, kunnes asiakas on maksanut kaikki ACtronics saatavat, mukaan lukien sovittu hinta sekä mahdolliset korvaukset, korko- ja velkakustannukset. Jos myynnin yhteydessä ACtronics on tehnyt asiakkaan puolesta työtä, joka maksetaan asiakkaalle, omistusoikeus säilyy ACtronics, kunnes asiakas on maksanut siihen liittyvän vaatimuksen kokonaisuudessaan.
9.2 Asiakkaalla ei ole oikeutta pantata tavaroita, joihin omistusoikeus säilyy, eikä rasittaa sitä millään muulla tavalla. Tällaisten hyödykkeiden panttaaminen katsotaan osoitukseksi siitä, että asiakas on maksukyvytön.
9.3 Jos kolmannet osapuolet liittävät ACtronics omistuksessa olevia toimitettuja hyödykkeitä, tai haluavat myöntää niihin liittyviä oikeuksia, taikka toteuttavat niihin liittyviä oikeuksia, asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa asiasta niin pian kuin voidaan kohtuudella odottaa.
9.4 Jos ACtronics haluaa käyttää tässä julkaisussa määriteltyjä omistusoikeuksia, asiakas antaa täten ehdoitta ja peruuttamattomasti ACtronics tai ACtronics nimeämille kolmansille osapuolille oikeuden saapua kaikkiin paikkoihin, joissa ACtronics hyödykkeet sijaitsevat, ja ottaa mainitut hyödykkeet haltuunsa.
9.5 Korjaus- tai kunnostustoimien yhteydessä ACtronics voi käyttää oikeuttaan pidättää hyödykkeet, jos ja niin kauan kuin:
- asiakas ei maksa hyödykkeisiin liittyvien toimintojen kustannuksia tai ei maksa näitä kustannuksia täysimääräisenä
- asiakas ei maksa ACtronics aikaisempien toimintojen kustannuksia, jotka liittyvät samoihin hyödykkeisiin, tai ei maksa mainittuja kustannuksia täysimääräisenä
- asiakas ei maksa muita ACtronics kanssa tehtyihin sopimuksiin liittyviä korvausvaatimuksia (mukaan lukien korvaus tappioista, koroista ja kuluista) tai ei maksa kyseisiä kustannuksia täysimääräisenä.

10. Vastuu

10.1 ACtronics ei ota vastuuta ACtronics, sen henkilökunnan jäsenten ja sen valtuuttamien kolmansien osapuolten työpäivän aikana tai sen ulkopuolella tekemistä toimista tai toimien tekemättömyydestä, ellei kyseessä ole tahallinen, tarkoituksellinen väärinkäytös tai törkeä huolimattomuus.
10.2 Jollei laissa toisin säädetä, tappioista, jotka johtuvat ACtronics toimituksistatai liittyvät ACtronics toimituksiin ja joista ACtronics voidaan katsoa olevan laillisesti korvausvelvollinen, ACtronics korvausvelvollisuus ei saa ylittää laskun määrää.
10.3 Jollei laissa toisin säädetä, menetykset eivät oikeuta korvauksiin, jos ne koostuvat menetetystä tuotosta tai pienemmästä voitosta ja muista epäsuorista menetyksistä tai seurannaismenetyksistä, kuten kaupallisista vahingoista, korvauskuljetuksista aiheutuneista lisäkuluista tai mistä tahansa korvauksesta tai sakosta, jonka asiakas on velkaa kolmansille osapuolille.
10.4 Korvausvaatimuksen esittäneen tahon on tehtävä yhteistyötä ACtronics toivomalla tavalla, kun tutkitaan kyseiseen korvausvaatimukseen liittyvien menetysten syytä, luonnetta ja laajuutta. Yhteistyön laiminlyömisestä seuraa korvausvaatimuksen mitätöityminen.
10.5 Sopimuspuolen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla menetykset pyritään estämään ja rajoittamaan.
10.6 Sopimuspuolen on ilmoitettava kärsimästään menetyksestä kirjallisesti ja perusteltava kärsitty menetys ACtronics viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun on perehtynyt tai olisi voinut perehtyä kyseiseen menetykseen.
10.7 ACtronics ei ole vastuussa eikä asiakas voi esittää mihinkään mahdollisesti voimassa olevaan takuuseen liittyvää minkäänlaista korvausvaatimusta, jos menetys johtuu jostain seuraavista:
a. ammattitaidoton käyttö ja/tai käyttötarkoituksen vastainen käyttö ja/tai ACtronics tai ACtronics valtuuttaman tahon antamien hyödykkeitä koskevien ohjeiden, neuvojen ja käyttöohjeiden vastainen käyttö
b. hyödykkeiden asiantuntematon varastointi tai kunnossapito
c. virheet tai puutteet tiedoissa, joita asiakas tai asiakkaan valtuuttama taho on toimittanut ACtronics
d. virheet tai puutteet ohjeissa, joita asiakas tai asiakkaan valtuuttama taho on toimittanut ACtronics
e. asiakkaan tekemä ratkaisu, joka poikkeaa ACtronics neuvoista ja/tai yleisestä käytännöstä
f. asiakas tai asiakkaan valtuuttama taho on korjannut, työstänyt tai prosessoinut hyödykkeitä ilman ACtronics nimenomaista etukäteen antamaa suostumusta.
10.8 Edellisessä kappaleessa luetelluissa tapauksissa asiakas on kokonaan vastuussa kaikista kyseisistä syistä johtuneista vahingoista ja velvollinen suojaamaan nimenomaisesti ACtronics kaikilta kolmansien osapuolten korvausvaatimuksilta.
10.9 Asiakkaan on käytettävä toimitettua tuotetta sen luonteen ja käyttötarkoituksen mukaisesti ja kaikkien lakisääteisten käyttöohjeiden sekä ACtronics antamien käyttömääräysten, neuvojen ja ohjeiden mukaisesti. Vain ammattitaitoiset, pätevät henkilöt saavat koota ja purkaa hyödykkeitä.
10.10 Jos asiakas ei käytä toimitettua tuotetta kappaleessa 9 kuvattujen vaatimusten mukaisesti ja asiakas esittää ACtronics korvausvaatimuksia toimitetun tuotteen käytön yhteydessä syntyneistä vahingoista, asiakkaan on todistettava, että kyseinen menetys johtuu ACtronics toimittaman tuotteen viallisuudesta eikä tuotteen käytöstä, kuten tämän asiakirjan kohdassa 10.9 kuvaillaan.

11. Ylivoimainen este
11.1 Jos ACtronics laiminlyö kokonaan tai osittain sopimusvelvoitteitaan asiakkaalle, tällaista laiminlyöntiä ei voida käyttää ACtronics vastaan, jos kyseinen laiminlyönti johtuu olosuhteista, joihin ACtronics ei voi vaikuttaa ja jotka tekevät sopimuksen mukaisen toiminnan ACtronics vaikeaksi tai mahdottomaksi, riippumatta siitä, ovatko kyseiset olosuhteet ennakoitavissa. Tällaisia olosuhteita ovat esimerkiksi seuraavat:
- ACtronics hyödykkeitä toimittavan tahon/kuljettajan aiheuttama laiminlyönti
- sota, mellakka tai vastaavat tilanteet
- sabotaasi, boikotti, lakko tai miehitys
- konevauriot
- varkaus varastohuoneista
- liiketoiminnan häiriöt
- hallituksen toimenpiteet
- huono sää
- salamanisku
- tulipalo
11.2 Jos tämän sopimuksen kohdassa 11.1 tarkoitettu tilanne ilmenee ja jollei laissa toisin säädetä, ACtronics ei ole velvollinen korvaamaan kyseisissä olosuhteissa aiheutuneita vahinkoja asiakkaalle ja ACtronics voi omalla päätöksellään keskeyttää velvoitteidensa täyttämisen tai irtisanoa sopimuksen ilman oikeudellista väliintuloa kokonaan tai osittain sitoutumatta maksamaan mitään korvausta.

12. Henkilötiedot
12.1 Asiakkaan ACtronics luovuttamia henkilötietoja voidaan käsitellä Alankomaiden tietosuojalain (Wet Bescherming Persoonsgegevens; WBP) mukaisesti. Tämän lain mukaisen henkilötietojen käsittelyn pohjalta ACtronics voi: toteuttaa sopimuksen, suorittaa takuuvelvoitteet asiakkaalle, tarjota optimaalisia palveluita, toimittaa asiakkaalle tuotetiedot ajoissa ja esittää räätälöityjä tarjouksia.
12.2 Lisäksi henkilötietoja voidaan asettaa kolmansien osapuolten saataville esim. Ajoneuvoja koskevaa suoramainontaa varten. ACtronics kunnioittaa kaikkia asiakkaan vastalauseita, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä suoramainontaa varten ja kuuluvat edellä mainitun WBP-tietosuojalain piiriin.

13. Muut asiat
13.1 ACtronics ei voi koskaan antaa 100-prosenttisesti varmaa diagnoosia jonkin tuotteen korjaukseen tai uudelleenvalmistukseen liittyvissä toiminnoissa ilmenevistä ongelmista. Kaikki ongelmat eivät toistu sinä aikana, kun ACtronics tutkii ongelmaa, eikä kaikkia ulkoisia vaikutteita, kuten tärinää ja sääolosuhteita, voi simuloida.
13.2 Jos tuotetta tarjotaan uudelleenvalmistettavaksi/korjattavaksi ja laajan diagnoosin jälkeen ei havaita virhettä tai vikaa, ACtronics veloittaa asiakkaalta 50,00 puntaa testauksesta ja hallintokuluista. Myöskään tässä tapauksessa ei ole mahdollista antaa 100 %:n varmaa määritystä (katso kohta 13.1).
13.3 Jos tuotetta tarjotaan uudelleenvalmistettavaksi/korjattavaksi eikä se kuulu ACtronics tuotevalikoimaan, ja ellei asiasta ole nimenomaisesti sovittu kirjallisesti etukäteen, tuote palautetaan ilman lisädiagnoosia ja testausta, ja lähettäjältä veloitetaan 25,00 punnan käsittelymaksu.

14. Peruutukset
14.1 Asiakas voi peruuttaa toimeksiannon vain, jos ACtronics suostuu siihen.
14.2 Peruutuksen yhteydessä lähetyskulut ovat asiakkaan kustannuksella, samoin kuin hallintokulut, jotka ovat 10% hankintasummasta ja vähintään 30,00 puntaa.

15. Todistusvoimainen kieli
Siinäkin tapauksessa, että nämä yleiset myynti- ja toimitusehdot on esitetty muulla kielellä kuin englanniksi, englanninkielinen versio pätee, jos jokin näiden ehtojen ja rajoitusten kohta aiheuttaa epätietoisuutta.

16. Lain ja oikeuspaikan valinta
16.1 Siltä osin kuin asia ei ole ristiriidassa eurooppalaisten ja kansainvälisten lakien kanssa tai niiden vastainen, kaikki tähän sopimukseen liittyvät asiat sekä ACtronics ja asiakkaan väliset ristiriidat sovitaan Suomi lakien mukaisesti, ellei ACtronics nimenomaisesti ilmoita haluavansa toimia asiakkaan asuinmaan lakien mukaisesti.
16.2 Tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehdyn Wienin yleissopimuksen soveltaminen on nimenomaisesti suljettu pois, sikäli kuin mikään laki tai sopimusteksti ei sulje pois tämän lain valintaa.
16.3 ACtronics sijaintimaan tuomioistuimella on yksinomainen toimivalta.